مناقصات و مزایدات

سازمان عمران استعلام

موضوع : اجرای عملیات تخریب بام و اجرای عایق حرارتی در پروژه بهسازی بام ساختمان قدیم شهرداری مرکز

شماره: 49/1454

اجرای عملیات تخریب بام و اجرای عایق حرارتی در پروژه بهسازی بام ساختمان قدیم شهرداری مرکز...

زمان شروع:1400/01/24
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/01/28 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/01/28 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/01/29 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام

موضوع : اجرای عملیات خاکبرداری و حمل به خارج از کارگاه در پروژه پردیس تئاتر شهر

شماره: 49/

اجرای عملیات خاکبرداری و حمل به خارج از کارگاه در پروژه پردیس تئاتر شهر...

زمان شروع:1400/01/23
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/01/24 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/01/24 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/01/25 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : تهیه مصالح و نصب کفپوش رولی راهرو و سالن اصلی در پروژه بوستان مادر و کودک

شماره: 49/24240

تهیه مصالح و نصب کفپوش رولی راهرو و سالن اصلی در پروژه بوستان مادر و کودک...

زمان شروع:1400/01/23
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/01/24 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/01/24 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/01/25 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : عملیات خرید، اجرا و نگهداری فضای سبز در پروژه پردیس (جلوخان فردوسی)

شماره: 49/28683

عملیات خرید، اجرا و نگهداری فضای سبز در پروژه پردیس (جلوخان فردوسی)...

زمان شروع:1400/01/23
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/01/28 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/01/28 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/01/29 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب نیمکت و سطل زباله در پروژه بوستان مهریز

شماره: 49/27219

تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب نیمکت و سطل زباله در پروژه بوستان مهریز...

زمان شروع:1400/01/22
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/01/24 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/01/24 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/01/25 08:00:00
اطلاعات بیشتر
فهرست کامل