مناقصات و مزایدات
گزارش - نمایش مناقصات سازمان عمران

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : اجاره تاور کرین 12 تن در پروژه پردیس تئاتر شهر

شماره: 49/15450

اجاره تاور کرین 12 تن در پروژه پردیس تئاتر شهر...

زمان شروع:1400/06/28
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/30 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/30 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/31 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : عملیات تهیه، ساخت، نصب ورق های تقویتی سقف های پارکینگ با چسب به همراه کاشت بولت و مهره گالوانیزه جهت پروژه پارکینگ هشت آباد

شماره: 49/16353

عملیات تهیه، ساخت، نصب ورق های تقویتی سقف های پارکینگ با چسب به همراه کاشت بولت و مهره گالوانیزه جهت پروژه پارکینگ هشت آباد...

زمان شروع:1400/06/28
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/30 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/30 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/31 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : اجاره یک دستگاه دیزل ژنراتور 180kav با سوخت گازوئیل در پروژه پردیس تئاتر شهر

شماره: 49/14498

اجاره یک دستگاه دیزل ژنراتور 180kav با سوخت گازوئیل در پروژه پردیس تئاتر شهر...

زمان شروع:1400/06/28
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/30 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/30 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/31 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : ساخت ونصب نرده فلزی و شبکه جمع آوری زباله مسیر رودخانه جهت پروژه بوستان وکیل آباد

شماره: 49/13987

ساخت ونصب نرده فلزی و شبکه جمع آوری زباله مسیر رودخانه جهت پروژه بوستان وکیل آباد...

زمان شروع:1400/06/28
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/30 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/30 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/31 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام

موضوع : اجرای عملیات جدولگذاری و اجرای تایل پیاده رو و محوطه بین دو ساختمان در پروژه باغ موزه دفاع مقدس

شماره: 49/17284

اجرای عملیات جدولگذاری و اجرای تایل پیاده رو و محوطه بین دو ساختمان در پروژه باغ موزه دفاع مقدس...

زمان شروع:1400/06/28
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/30 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/30 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/31 08:00:00
اطلاعات بیشتر
فهرست کامل