مناقصات و مزایدات
گزارش - نمایش مناقصات سازمان عمران

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : عملیات تهیه مصالح و نصب پایه های روشنایی نرده های باغ رنگها در پروژه بوستان خورشید

شماره: 49/18165

عملیات تهیه مصالح و نصب پایه های روشنایی نرده های باغ رنگها در پروژه بوستان خورشید...

زمان شروع:1400/08/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/08/08 10:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/08/08 10:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/08/09 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : عملیات تهیه، ساخت، تکمیل، نصب و اجرای ضد زنگ اسکلت اتاق اگزاست فن و اسکلت راه پله بلوک B

شماره: 49/16352

عملیات تهیه، ساخت، تکمیل، نصب و اجرای ضد زنگ اسکلت اتاق اگزاست فن و اسکلت راه پله بلوک B...

زمان شروع:1400/08/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/08/08 10:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/08/08 10:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/08/09 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام تجدید مناقصه

موضوع : اجرای عملیات مسیر فیبر نوری در پروژه پارکینگ هشت آباد

شماره: 49/19327

اجرای عملیات مسیر فیبر نوری در پروژه پارکینگ هشت آباد...

زمان شروع:1400/08/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/08/08 10:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/08/08 10:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/08/09 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام

موضوع : خرید جدول و تایل بتنی جهت پروژه شهید قانع

شماره: 49/20274

خرید جدول و تایل بتنی جهت پروژه شهید قانع...

زمان شروع:1400/08/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/08/09 10:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/08/09 10:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/08/09 12:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام

موضوع : خرید انواع چراغ جهت پروژه پارک خورشید

شماره: 49/20228

خرید انواع چراغ جهت پروژه پارک خورشید...

زمان شروع:1400/08/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/08/09 10:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/08/09 10:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/08/09 12:00:00
اطلاعات بیشتر
فهرست کامل