مناقصات و مزایدات
گزارش - نمایش مناقصات سازمان عمران

سازمان عمران استعلام

موضوع : خرید کفپوش بتنی جهت پروژه پیاده روسازی بلوار ملک آباد

شماره: 49/17192

خرید کفپوش بتنی جهت پروژه پیاده روسازی بلوار ملک آباد...

زمان شروع:1400/07/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/07/06 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/07/06 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/07/07 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام

موضوع : خرید غبارگیر جهت کارگاه بتن و ماشین آلات

شماره: 49/11498

خرید غبارگیر جهت کارگاه بتن و ماشین آلات...

زمان شروع:1400/07/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/07/06 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/07/06 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/07/07 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام

موضوع : تهیه، ساخت و اجرای اسکلت فولادی سایبان ایستگاه ها در پروژه خط BRT3

شماره: 49/18249

تهیه، ساخت و  اجرای اسکلت فولادی سایبان ایستگاه ها در پروژه خط BRT3...

زمان شروع:1400/07/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/07/06 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/07/06 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/07/07 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام

موضوع : اجرای تایل فرش، جدول بتنی، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی در پروژه خط BRT3

شماره: 49/18252

اجرای تایل فرش، جدول بتنی، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی در پروژه خط BRT3...

زمان شروع:1400/07/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/07/06 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/07/06 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/07/07 08:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان عمران استعلام

موضوع : تهیه، ساخت و اجرای نمای کامپوزیت سایبان ایستگاه ها در پروژه خط BRT3

شماره: 49/18248

تهیه، ساخت و اجرای نمای کامپوزیت سایبان ایستگاه ها در پروژه خط BRT3...

زمان شروع:1400/07/04
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/07/06 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/07/06 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/07/07 08:00:00
اطلاعات بیشتر
فهرست کامل