پیگیری

سازمان عمران شهرداری مشهد

آدرس : بین دانشگاه 3 و 9 - سازمان عمران شهرداری مشهد
کد پستی : ۹۱۳۹۶۶۵۴۵۵
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۷۸۰۰
پست الکترونیک :