• 0
    تعداد کل ماشین آلات سازمان
  • 0
    میزان تولید بتن در سال 1400 تاکنون بر اساس مترمکعب
  • 0
    میزان تولید آسفالت در سال 1400 تاکنون بر اساس تن
2YXYr9mK2LEg2LnYp9mF2YQg2LPYp9iy2YXYp9mG
مدیر عامل سازمان

مهندس امیر سیاوش حجازی

No Cache
Gt: 2.5214646657308
Qt: 1.881504535675