پیگیری

مهندس امیر سیاوش حجازی

مدیر عامل سازمان
2YXYr9mK2LEg2LnYp9mF2YQg2LPYp9iy2YXYp9mG

متولد 1357

دارای کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

کارشناس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه 6 از سال 83

رییس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه 6 از سال 87 تا 90
معاون اجرایی شهرداری منطقه 7 مشهد از سال 90 الی 93

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه7 و قائم مقام شهردار منطقه 7 از سال 93 تا 99

کسب 3 سال عنوان بهترین منطقه در ارزیابی استقبال از بهار و 4 سال بهترین منطقه در اجرای پروژه های عمرانی و 3 سال بهترین منطقه در حوزه خدمات شهری